KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

(YEŞİL AKADEMİ-ÜYE)

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kapsamda yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) karar, duyuruları vb ikincil düzenleme ve uygulamalara (“KVKK”) uygun olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı, Kordon Vergi Dairesi’nde 3250078874 vergi kimlik numaralı ve Ege Mahallesi İşçiler Cad. No:105/31 K:3 35220 Konak/İzmir adresinde mukim Ege Orman Vakfı (“Vakıf/Vakfımız”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği amacıyla gerekli azami hassasiyeti göstermekteyiz. Buna göre; kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve KVKK tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebebi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, doğrudan elektronik olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

Bu kapsamda aşağıda yazılı kişisel verileriniz; izleyen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK m.4’yer yer alan genel temel ilkelere uygun şekilde ve hukuki sebep eşleştirmesi ile işlenmektedir:

 

Faaliyet İşlenen Kişisel Veri Kategorileri/Tipleri İşleme Amacı Hukuki Sebebi
Üyelik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Kimlik

(Ad, Soyad)

Ø  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Ø  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Ø  Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,

Ø  Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

KVKK m.5/2/f bendi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İletişim

(E-Posta Adresi)

İşlem Güvenliği

(IP Bilgisi)

Ø  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

Ø  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Ø  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Rozetlerin Oluşturulması Kimlik

(Ad, Soyad)

Ø  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Ø  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Ø  Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi,

Ø  Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 

KVKK m.5/2/f bendi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İletişim

(E-Posta Adresi)

Mesleki Deneyim

(Başarılı Olunan Eğitim Bilgisi)

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz; başta her bir veri kategorisi ile ilişkilendirilmiş amaçların yerine getirilebilmesi için, Vakfın yürütmekte olduğu “Yeşil Akademi” projesi sebebiyle resmi kurum ve kuruluşlara, teknik destek hizmeti sunan tedarikçimize ve veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı iş ortaklarına aktarılmaktadır. Ancak gerektiğinde yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilere, düzenleyici, denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kuruluşlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecektir.

 

Diğer taraftan; veri güvenliğine yönelik alınması gerekli her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilmek suretiyle yine yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilebilmesi için Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği ve Mesleki Deneyim kategorilerindeki kişisel verileriniz, Yeşil Akademi Projesine ait internet sitesinin bulut hizmet sağlayıcı platformunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarılması sebepleriyle ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayanarak işlenecek ve bu hususta verilmiş olan açık rıza talep halinde her zaman geri alabilecektir.

 

 1. İlgili Kişi Hakları

Dilediğiniz zaman Vakfımıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz.

 

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve KVKK uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, ilgili düzenlemeler gereği aşağıda belirtilen zorunlu bilgileri de içerecek şekilde tarafımızdan veya Vakfımızın internet sitesinden temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurarak, noter kanalıyla veya Vakıf’ın veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak veya güvenli elektronik imzanızla Vakfımızın info@egeorman.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Vakfımız bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Vakıf tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Vakfımız tarafından reddedilecek veya işleme almayacaktır.

 

Vakıf’ın işbu aydınlatma metninde KVKK’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.