Sürdürülebilir Diyalog Projesi Ideathon’unda 15 – 28 yaş arasındaki gençlerle birlikte fikirler üretiyoruz ! ?
22 – 23 Haziran tarihlerinde Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi’nde gerçekleşecek ve 24 saat sürecek olan Ideathon’da gençler, Sürdürülebilirliğin üç temel bileşeni olan Çevre Koruma, Ekonomik Büyüme ve Sosyal Gelişim ekseninde Birleşmiş Milletler 17 Küresel Amaçtan sürdürülebilir doğal kaynaklarlar ile ilişkili;
12 – Sorumlu Üretim ve Tüketim, 13 – İklim Eylemi, 14 – Sudaki Yaşam, 15 – Karasal Yaşam konularında farkındalık yaratmak üzere projeler geliştirecekler.
Tüm gençlerimizi birlikte üretmeye ve proje geliştirmeye bekliyoruz ??
Detaylı bilgi ve başvuru için: https://yesilakademi.org/ ✨
Son başvuru tarihi: 14 Haziran 2022
*Ideathon’a katılım sınırlı sayıdadır.
#ideathon #sustainability
1 Prof.Dr.Yusuf Baran İYTE
1 Prof. Dr.Cantürk Gümüş KTÜ
2 Gerhard Rauch RENAC
3 Hüsrev Özkara TOD
4 Dr.Katarzyna HADAS OBEZ
5 Doç Dr.Mete Çubukçu GEE
6 Dr.Murat Çelik
7 Perihan Öztürk EOV
8 Saadet Çağlın KB
9 Şükran Nurlu İBB
1 Arzu Betül Yalabık EBSO
2 Bilgen Eymirli İZKA
3 Prof.Dr.Canan Madran İklimDE
4 Cangül Kuş İZKA
5 Cenk Ünlü NEOCREA
6 Hülya Ulusoy Sungur İZKA
7 İlker Erol KB
8 İlker Turp HBODER
9 Kevser Çimenli
10 Dr.Ozan Uştuk İYTE
11 Perihan Öztürk EOV
12 Sertan Ünalan SM
13 Utku Dağıstan InvesThinker
14 Yasemen Bilgili EOV
15 Yücel Çiçek HBODER
16 Yücel Karaman NEOCREA
17 Zeliha Silleli Ünal SağKal
18 Zeynep Tansuğ İTB

KVKK Aydınlatma

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA FORMU

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği (“HBODER”) tarafından gerçekleştirilen Sürdürülebilir Diyalog Projesi Ideathon adlı etkinliğin yönetimi ve organizasyonu kapsamında işlenmekte olan kimlik, iletişim, ıp adresi sağlık durumu, ses ve görüntü, başvuru tarih ve saati ile mesleki deneyime ilişkin kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Yukarıda sayılan kişisel veriler, Sürdürülebilir Diyalog Projesi Ideathon adlı Etkinliğin idare ve organizasyonu için HBODER tarafından toplanır ve işlenir. Toplanan bu kişisel verilere erişim, Sürdürülebilir Diyalog Projesi Ideathon adlı Etkinliği idare ve organize etmekle yükümlü HBODER, iş ortaklarıyla ve paydaşlarıyla ve Ideathon etkinliğinin amacı ile sınırlıdır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

 

Kişisel verileriniz bilgi istemeye yetkili yasal mercilere, idare ve organize etmekle yükümlü  sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğumuz hizmeti sağlayıcıları, Derneğimiz ve proje paydaşlarına yukarıda belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, söz konusu kişisel verileriniz Sürdürülebilir Diyalog Projesi Ideathon adlı Etkinlik kapsamında Kanun m. 5/2 e bendi sayılan hukuki sebeple elektronik olarak toplanılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ

 

Kişisel verileriniz, başvuru işleminizin gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler HBODER tarafından alınmaktadır.

 

KVKK’NIN “İSTİSNALAR” BAŞLIKLI 28. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HALLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, ANILAN KANUNUN 11.MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLUNAN HAKLAR

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme,

 

 1. Kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Derneğimizce yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

 

 1. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Derneğimiz tarafından reddedilecek veya işleme almayacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Derneğimiz tarafından yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 

Başvuru adresi : Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:5 Çiğli/İzmir

Telefon: +90 232 3767270

Elektronik Posta : info@hboder.org.tr

 

AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel/özel nitelikli kişisel verilerimin; Sürdürülebilir Diyalog Projesi Ideathon etkinliği kapsamında ve web sitesi (www.yesilakademi.org) üzerinden tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni nedenlerle veya yapılan işin niteliği gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere yukarıda açıklandığı üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

Katılım Şartnamesi

Sürdürülebilir Diyalog Projesi IDEATHON Katılım Şartnamesi

 

 1. Sürdürülebilir Diyalog Projesi IDEATHON Etkinliği Türkiye ve AB ve arasında Sivil Toplum Diyaloğu VI hibe programı kapsamında yürütülen Continued Dialogue, Closer to Europe Projesi ‘nin bir faaliyetidir. Organizasyonu gerçekleştirecek olan proje ekibi koordinatör faydalanıcı Hayat Boyu Öğrenme, Mesleki Eğitim ve Geliştirme Derneği (“HBODER”) tarafından görevlendirilen kişilerden oluşmaktadır.

 

 1. Sürdürülebilir Diyalog Projesi IDEATHON etkinliği 22-23 Haziran 2022 tarihlerinde Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi’nde yapılacaktır. Detaylı program içeriğine http://yesilakademi.org/ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

3.Başvuran başvuru yapmadan önce http://yesilakademi.org/ sitesinde yer alan IDEATHON Etkinliği hakkındaki tüm açıklamaları, başvuru ve katılım koşullarını okuyarak onaylamak suretiyle IDEATHON Etkinliğine başvurmaktadır.

 

 1. 4.Katılımcıların 15-28 yaş arasında olması gerekmektedir. 18 yaşın altındaki katılımcılar okullarının ve ailelerinin yazılı izinleri ile öğretmenlerinin gözetiminde etkinliğe katılabilirler. Ailelerinin yazılı izinleri aşağıdaki ifadeleri içermelidir. “Velisi olarak bulunduğum ……oğlumun/kızımın 22-23 Haziran tarihli Sürdürülebilir Diyalog Projesi IDEATHON’a katılımı konusunda bilgim olduğunu, kabul ve taahhüt ederim.”

 

5.Bireysel başvurular kabul edilecek olup etkinlik başlamadan önce proje ekibi tarafından takım haline getirilecektir. Katılımcılar bireysel olarak başvuracak olup takımlar halinde çalışacaklardır. Bir takım en az 3 en fazla 5 kişiden oluşacaktır. Her başvuran, sadece bir takıma katılabilir.

 

 1. Başvurular 14.06.2022 tarihine kadar http://yesilakademi.org/ web sitesi adresi üzerinden yapılacaktır.

 

 1. Başvuru süresi sona erdiğinde seçilen katılımcılar ile başvuru esnasında bildirdikleri e-posta adresleri vasıtasıyla iletişim sağlanacak, gerekli görülen durumlarda telefon ile de görüşülecektir. Başvuranların etkinlik sosyal medya hesaplarında veya etkinlik paydaşları tarafından yayınlanan haber ve gönderileri de takip etmesi tavsiye edilir.

 

 1. Başvuru esnasında, IDEATHON başvuru formunda yer alan zorunlu alanlarla birlikte zorunlu olmayan alanların da doldurulması tavsiye edilir.

 

 1. http://yesilakademi.org/ adresli web sitesinde bulunan Başvuru Formu sayfasında, IDEATHON Katılım Şartnamesi ile kişisel verilerin korunmasına dair Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metninin ayrı ayrı okunup kabul edildiğine dair iki onay kutucuğu yer almaktadır. Bu kutucuklar tıklanmadan, başvuru işlemi tamamlanmayacaktır.

 

 1. Başvuranlar, başvuru formunda vermiş oldukları tüm bilgilerin kendilerine ait olduğunu, bunların herhangi bir gizlilik arz etmediğini beyan eder. Başvuranlar, fikir ve iş planı ile ilgili resmi merci ve kurumlar nezdinde hak sahipliğini tescil edecek ve bunların üçüncü kişilerce kullanımına ilişkin gerekli hukuksal tedbirleri alacaktır.

 

 1. Bir başvuranın kimliği ve/veya adresine ilişkin yanlış ve yanıltıcı bilgi, katılımı ve kazanılacak ödülü geçersiz kılabilir. Bu sebeple Başvuranlar, tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik Başvuran kayıt bilgileri nedeniyle başvuru ve katılım hakkı ve kazanılan ödül her aşamada HBODER tarafından iptal edilebilir.

 

 1. Başvuranın, HBODER ile paylaştığı bilgilerin, herhangi bir şekilde, üçüncü kişilerce öğrenilmesinden ve/veya fikir/proje ve/veya taslak çalışma üzerinde üçüncü kişilerce hak talep edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce bu fikir /proje ve/veya taslak çalışmasının kullanımından, tescilinden vb. durumlardan dolayı, hiç bir şekilde IDEATHONu düzenleyen HBODER ile birlikte Continued Dialogue, Closer to Europe Projesi’nin ortak ve iştirakçi kurumları sorumlu olmayacaktır.

 

 1. IDEATHON’a katılabilmek için HBODER tarafından, ön eleme sonrası, başvurunun onaylanması ve kabul edilmesi gerekir. Başvurusu kabul edilen katılımcıların yanı sıra, bir yedek/bekleme listesi oluşturabilir. Bu sürecin ardından seçilen katılımcılar http://yesilakademi.org/ sitesinden ilan edilecek ve seçilen kişiler ilgili IDEATHONa katılabilecektir. Başvurusu uygun görülen ve ön değerlendirmeden geçen başvuranlara, aynı e-posta üzerinden duyuru yapılacaktır.

 

 1. Başvuran, Sürdürülebilir Diyalog Projesi IDEATHON Etkinliği kapsamında ileteceği fikir/projenin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş, özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını, fikir/projenin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini, varsa içindeki tüm telif, lisans ve benzerlerine ilişkin bedellerin ödendiğini veya ilgili hakların temin edildiğini beyan ve taahhüt eder. İşbu maddeye aykırı davranması halinde başvuran, üçüncü kişiler tarafından etkinliği düzenleyen kuruluşlara yöneltilecek her türlü talep/dava ve itirazlardan münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu talep/dava ve itirazlar nedeniyle HBODER ile birlikte Continued Dialogue, Closer to Europe Projesi’nin ortak ve iştirakçi kurumlarının uğrayacağı her türlü zararı, HBODER ile birlikte Continued Dialogue, Closer to Europe Projesi’nin ortak ve iştirakçi kurumlarının talebi halinde derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Katılımcıların, fikir/projelerinin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanmaları halinde bu kullanım ve lisanslara uyma konusundaki sorumluluk katılımcıların kendilerine ait olacaktır. Katılımcılar; başkalarının haklarını ihlal etmeleri, başkalarının patentlerini, ticari sırlarını, telif haklarını, tanıtımlarını, gizlilik ve diğer mülkiyet haklarını kullanmaları halinde yarışmadan men edileceklerini kabul ve taahhüt ederler.

 

 1. Başvuran, yarışma kapsamında yaratacağı fikir/projenin HBODER ile birlikte Continued Dialogue, Closer to Europe Projesi’nin ortak ve iştirakçi kurumlarının saygın kurumsal kimliği ile bağdaşmayan ve buna zarar getirecek hususlar içermediğini ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Başvuran, Sürdürülebilir Diyalog Projesi IDEATHON Etkinliği’ne katılımı söz konusu olur ise HBODER ile birlikte Continued Dialogue, Closer to Europe Projesi’nin ortak ve iştirakçi kurumlarının da içinde yer aldığı, etkinlik paydaşlarından başka kurum ve kuruluşlara hiçbir surette yarışma konusu fikir/projeyi vermeyeceğini ve paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

18.Katılımcıların Sürdürülebilir Diyalog Projesi IDEATHON Etkinliğinde kendi ekipmanlarını bilgisayar, şarj, harici disk vb. ve geliştirme araçlarını yanlarında getirmeleri gerekmekte olup,  etkinlik sırasında münhasıran bu ekipmanlarından kendileri sorumlu olacaklardır.

 

 1. Takımları değerlendirirken jürinin dikkate aldığı başarı kriterleri aşağıdaki gibidir:
 • Özgünlük ve Yenilikçilik
 • Çarpan Etki ve Sürdürülebilirlik
 • Temalara uygunluk ve Uygulanabilirlik
 • Sunum Becerileri, Takım Çalışması ve Mentör Etkileşimi

 

20.Katılımcılar, Jüri’nin oluşumuna, karar sürecine veya Jüri tarafından alınan karara itiraz etmeyeceklerini açıkça kabul ederler.

 

 1. Sürdürülebilir Diyalog Projesi IDEATHON Etkinliği sonrasında, işbu şartnamede belirtilen başarı kriterlerini sağlayarak ödül sıralamasına giren takımlar derecelerine göre aşağıdaki gibi ödüllendirilecektir. Ödüller takımlara verilecek olup, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır.
 • Takım 10.000 TL
 • Takım 7.500 TL
 • Takım 5.000 TL

 

22.Verilen ödüller; herhangi bir nedenle, herhangi bir türden anlaşmazlığa neden olmayacak, değiş tokuş edilmeyecek veya değiştirilmeyecektir.

 

 1. Ödül almaya hak kazananlar, 23 Haziran günü Proje Kapanış Toplantısı sırasında ilan edilecek ve sonrasında http://yesilakademi.org/ sitesinde duyurulacaktır.

 

 1. Katılımcılar, kendileriyle ilgili tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik Katılımcı kayıt bilgileri, HBODER tarafından başvuru iptali ve kazanılacak ödülün iptali sebebi olabilir. Tüm itirazların değerlendirmesi HBODER tarafından tamamen kendi mutlak takdirine göre yapılacak olup, nihai olacaktır.

 

 1. Yarışmaya başvururken verilen kişisel veriler, başvurudan önce incelemeye sunulan Sürdürülebilir Diyalog Projesi IDEATHON Etkinliği kapsamında, kişisel verilerin işlenmesine ve veri kullanımına ilişkin Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinlerindeki esaslar çerçevesinde işlenecektir.

 

 1. Her bir Katılımcı, herhangi bir tazminat, telif, lisans ve benzeri bir bedel ödemesi söz konusu olmaksızın, HBODER ile birlikte Continued Dialogue, Closer to Europe Projesi’nin ortak ve iştirakçi kurumlarının reklam, tanıtım, referans ve yurt içi ve yurt dışı basın toplantısı ve diğer kamuoyu iletişimleri amacıyla HBODER ile birlikte Continued Dialogue, Closer to Europe Projesi’nin ortak ve iştirakçi kurumlarının ait web sitesi veya web siteleri dahil ancak sınırlı olmaksızın sair mecrada kullanmasına müsaade eder ve yetki verir. Bu yetkiye Sürdürülebilir Diyalog Projesi IDEATHON Etkinliği sırasında alınan fotoğraf, video ve/veya ses

kayıtlarının, her türlü ortamda, formatta ve her türlü yöntemle üretilmesi, parçalara ayrılması, işlenmesi, editlenmesi kopyalaması ve dağıtması da dahildir.

 

 1. Katılımcılar etkinlik süresince genel ahlak kurallarına aykırı davranmamayı, cinsiyet, engelli/maluliyet, fiziksel görüntü, vücut ölçüleri, din, dil ve ırk gibi konularda ayrımcı davranışlar sergilememeyi, diğer takımların/katılımcıların çalışmalarını engelleyecek faaliyetleri gerçekleştirmeyeceğini taahhüt ederler. HBODER katılımcıları rencide edici ve hakaret içerikli konuşma ve herhangi bir sosyal medya platformundan bildirim yapılmayacaktır.

 

 1. Katılımcılar, çevreye veya üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlardan doğrudan doğruya kendileri sorumludur, tazmin etmekle yükümlüdürler. Yarışma süresince suç teşkil edecek bir davranış sergilerler ise diskalifiye edilecektir.

 

 1. Katılımcıların etkinlik süresince yarışma konusu proje ile ilgilenmeleri, katılımcıların sorumluluğunda olup projenin bizzat katılımcılar tarafından tasarlanması beklenmektedir. Projenin katılımcılar dışında üçüncü kişilerce yürütüldüğünün HBODER tarafından tespit edilmesi halinde katılımcılar/takım yarışmadan men edilebilecektir. Yukarıda sayılan taahhütlerden en az birinin katılımcı tarafından yerine getirilmediğinin yarışma esnasında veya sonrasında tespit edilmesi halinde HBODER katılımcının/takımın yarışmadan men edilmesine veya ödülün iptaline karar verebilecektir.

 

 1. Başvuranlar başvurmakla birlikte http://yesilakademi.org/ sitesinde yer alan tüm açıklamaları, başvuru ve katılım koşullarını okumuş onaylamış, kayıtsız şartsız tam kabul etmiş olacaktır.

 

 1. IDEATHON Etkinliği’nde Covid-19 tedbirleri kapsamında yayınlanan en son genelgelere uygun hareket edilecektir.

 

 1. HBODER her zaman, önceden herhangi bir bildirim ve/veya ilan yapmaksızın IDEATHON etkinliğini tek taraflı olarak iptal edebilir, durdurabilir ve/veya IDEATHON etkinliğinin koşullarını, tarihlerini, değerlendirme kriterlerini, ödüllerini, mentor ve jüri üyelerini değiştirebilir. Yarışmanın ertelenmesi, iptali ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde HBODER’e karşı herhangi bir hak iddia edilemez.

 

 1. Katılımcıların IDEATHON boyunca geliştirdikleri ve paylaştıkları fikirler, HBODER tarafından kullanılabilir veya kullanılmayabilir. Proje içerisinde kullanılacak görsel, işitsel ve benzeri multi-medya elementleri (video, grafik, fotoğraf, vs.) telif unsuru içermemeli, telif unsuru var ise buna ilişkin kullanım izin belgesi gösterilmelidir. Fikrin uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarının, fikrin sahibi katılımcıyla birlikte yürütülmesi, HBODER’in öncelikli tercihidir. Ancak; katılımcıyla anlaşma sağlayamaması halinde, HBODER söz konusu fikri bedelsiz olarak kullanmaya ve geliştirmeye yetkilidir. Fikrin uygulanmasına ilişkin HBODER’in herhangi bir taahhüdü yoktur.

 

 1. Katılımcılar, bedensel sağlıklarını korumak ve kollamakla yükümlüdür. Yaralanma, düşme vb. sağlık sorunlarından HBODER sorumlu değildir.

 

35.Verilecek Sürdürülebilir Diyalog Projesi IDEATHON Katılım Belgesi için, tüm IDEATHON sürecinin tamamlanmış olması gerekir.

 

36.Sürdürülebilir Diyalog Projesi IDEATHON’un organize edilmesi, şartların yorumlanması ve/veya  uygulanmasına ilişkin olarak HBODER ‘in katılımcıların taleplerine cevap verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

 1. Bu Katılım Şartnamesi 37 madde ve 5 sayfadan oluşmaktadır. Başvuran tarafından http://yesilakademi.org/ sitesinden başvuru yapılırken onaylanan Başvuru Şartnamesi, Başvuru Aşaması KVKK Aydınlatma ve Rıza Metinleri, bu http://yesilakademi.org/ web sitesinde bulunan tüm açıklamalar, başvuru ve katılım koşulları ile birlikte bir bütündür.